MILJÖPOLICY

Vi strävar efter att utföra ett arbete som harmonierar med en långsiktig
hållbar utveckling. Vi betraktar lagar och bestämmelser inom miljö
området som minimikrav. Att arbeta föredömligt i miljöfrågor är
eftersträvansvärt, och positivt i kontakter med uppdragsgivare.

Vår miljöpåverkan faller inom tre områden:

Datorer och kontorsutrustning.
Genom att välja energisnåla maskiner kan vi minimera vår
påverkan.
Papper.
Vi arbetar, så långt det är möjligt, papperslöst. Vi mejlar
istället för att faxa. Vi undviker onödiga utskrifter.
Resor.
Vi cyklar till och från arbetet, och på tjänsteresor inom Malmö.
På tjänsteresor utanför Malmö väljer vi, om det inte leder till
för stora olägenheter, kollektivtrafik.


Miljöpolicyn revideras en gång årligen, eller tidigare om det är påkallat.Stäng Fönster!